http://www.501thailand.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 HOME

 ABOUT US

 501st THAI MEMBER

 501st EVENT

 CONTACT US

501st Legion Charter

501st Legion Charter

Legion Charter

กฎบัตรแห่งกองร้อยที่ 501

 

Article I: Name

มาตราที่ ๑ : ชื่อ

 

501st Legion (aka “the Legion”, “the 501st“, and “Vader’s Fist”)

กองร้อยที่ 501 ( เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "เดอะลีเจี้ยน", "เดอะไฟว์ฮันเดรดเฟิร์ส", และ เวเดอร์สฟิสต์ (กำปั้นเวเดอร์))

 

Article II: Mission

มาตราที่ ๒ : ภารกิจ

 

The 501st Legion is an international STAR WARS? costuming organization

dedicated to celebrating the STAR WARS universe through the creation,

display, and wearing of quality character costumes that represent

the villainous characters from the STAR WARS sagas.

The Legion promotes interest in STAR WARS and facilitates

the use of these costumes for STAR WARS-related events as well as

contributes to the local community through costumed charity and volunteer work.

กองร้อยที่ 501 คือ องค์กรสากลของกลุ่มคนที่คลั่งใคร่ใน STAR WARS? มีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลอง STAR WARS

ผ่านทางการสรรสร้าง การจัดแสดง และแต่งกายเป็นตัวละครต่างๆที่อยู่ในฝั่งตัวละครผู้ร้ายในมหากาพย์ STAR WARS

กองร้อยที่ 501 ทำหน้าที่คอยส่งเสริมสนับสนุนความสนใจของผู้คนที่มีต่อ STAR WARS และนำเอาชุดตัวละครต่างๆ

ดังกล่าวไปใช้ในงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ STAR WARS

อีกทั้งยังคอยช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นผ่านทางการจัดงานการกุศลและงานอาสาสมัครต่างๆ

 

Article III: Representation

มาตราที่ ๓ : การทำหน้าที่เป็นตัวแทน

 

The 501st Legion recognizes that the members of the Legion have no claim to the copyright and intellectual

property ofclaim Ltd. (LFL) except by the privileges authorized to the organization by LFL. Members acknowledge

and accept that they, by authorization, portray the characters of STAR WARS when in costume and acting

on behalf of the Legion. While representing the Legion, members agree to do so courteously, professionally,

and responsibly at all times.

กองร้อยที่ 501 ตระหนักว่าสมาชิกของกองร้อยไม่สามารถอ้างในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ Lucasfilm จำกัด (LFL) ได้

เว้นแต่ทางกองร้อยจะได้รับอภิสิทธิ์พิเศษจาก LFL เสียก่อน

สมาชิกทุกคนรับทราบและยอมรับว่าในขณะที่รับบทบาทเป็นตัวละครของ STAR WARS และปฎิบัติหน้าที่อยู่นั้น

กำลังกระทำการในนามของกองร้อย ซึ่งตลอดเวลาสมาชิกได้ตกลงที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยสุภาพอ้อนน้อม

มีความเป็นมืออาชีพ และมีความรับผิดชอบ

 

Article IV: Membership

มาตราที่ ๔ : สมาชิกสภาพ

 

1.The 501st Legion is an inclusive, equal-opportunity, non-discriminatory club. Membership is open to persons

18 years or older who own a costume that meets with the standards of accuracy, completeness, and

quality of construction as required by the Legion.

1. กองร้อยที่ 501 ถือเป็นสมาคมที่เปิดกว้าง ให้โอกาส และไม่มีการแบ่งแยกทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา เปิดรับสมาชิก

ที่อายุ 18 ปีขึ้นไปซึ่งมีชุดแต่งกายที่ผ่านมาตรฐานด้านความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และคุณภาพ ที่กำหนดโดยกองร้อย

 

2.Upon admission, a new member may choose or will be assigned a unique operating number.

Two-letter code prefixes corresponding to approved costumes are associated with that number.

The operating number is unique to the individual member and is non-transferable.

Rights and privileges are granted to members according to their status as either active or otherwise.

2. ในการรับเข้าเป็นสมาชิก สมาชิกที่สมัครเข้าใหม่จะสามารถเลือกหรือจะได้รับมอบหมายเลขปฏิบัติการที่ไม่ซ้ำสมาชิกอื่น

พร้อมกับรหัสอักษรนำหน้า 2 ตัวตามชุดแต่งกายที่ได้รับการอนุมัติแล้ว โดยตัวเลขในหมายเลขปฏิบัติการดังกล่าว

จะเป็นตัวเลขพิเศษเฉพาะสมาชิกคนนั้นๆเท่านั้น และติดตัวไปตลอดไม่สามารถโอนให้สมาชิกอื่นได้

ลิขสิทธิ์และอภิสิทธิ์ในการนำชุดไปใช้จะมอบให้สมาชิกที่ยังคงสภาพปฏิบัติหน้าที่อยู่ (active) เท่านั้น

 

3.Members agree to use and wear their costumes in accordance with the participation requirements

as set forth by the Legion.

3. สมาชิกทุกคนยอรับที่จะนำชุดแต่งกายไปใช้และสวมใส่ตามแนวทางข้อกำหนดที่กองร้อยที่ 501 ได้วางไว้

 

4.Members are expected to comply with their respective applicable local, regional, and national laws.

4. สมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตนตามกฎหมายของท้องที่ ภูมิภาค และประเทศนั้นๆ

 

5.The right to grant, deny, revoke, or suspend membership is reserved by and under the sole authority of

 the Legion Command and may not be superseded by any rules of any Legion subdivision or unit.

5. กองบัญชการกองร้อย (Legion Command) มีอำนาจเต็มในการยินยอม ปฏิเสธ เพิกถอน และยกเลิก

สมาชิกสภาพแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปตามกฎใดๆของหน่วยอื่นหรือหน่วยย่อยอื่นของกองร้อย

 

6.The 501st Legion reserves the right to deny or revoke membership at any time, based on any past criminal history

 as outlined in the Operations Protocol and in accordance with the laws of the applicable country or region within.

Notice of such denial or revocation will be filed with the 501st Legion Council.

6. กองร้อยที่ 501 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือเพิกถอนสมาชิกสภาพได้ตลอดเวลา หากพบว่าผู้สมัครหรือสมาชิกมี

ประวัติอาชญากร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ปฎิบัติ (Operations Protocol) ที่ทางกองร้อยวางไว้

อันจะสอดคล้องตามกฎหมายของประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ

หนังสือบอกกล่าวในการปฏิเสธหรือเพิกถอนสมาชิกสภาพจะถูกออกโดย สภากองร้อยที่ 501 (501st Legion Council)

 

Article V: Organization

มาตราที่ ๕ : โครงสร้างองค์กร

 

1.The 501st Legion is a worldwide club organized into Garrisons, Squads, and Outposts. A Legion Command

level consisting of the Legion Commanding Officer, Legion Executive Officer, and an administrative staff coordinates

the organization. The Legion recognizes that most activities will be on the local level. For this reason,

the Legion is divided into subdivisions based on geographical boundaries. The list and boundaries of Garrisons,

Squads, and Outposts are maintained by the Legion Captain of the Guard.

1. กองร้อยที่ 501 เป็นสมาคมที่ตั้งขึ้นทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น กองทหารรักษาการณ์ (Garrison) หมู่ทหาร (Squad)

และ ค่ายด่านหน้า (Outpost) ในส่วนกองบัญชการกองร้อย (Legion Command) ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บัญชาการกองร้อย

(Legion Commanding Officer) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารกองร้อย (Legion Executive Officer) และ พนักงานฝ่ายบริหารหนึ่งคนทำหน้าที่

ประสานงานภายในกองร้อย ทางกองร้อยตระหนักว่ากิจกรรมส่วนใหญ่จัดขึ้นในพื้นที่ ด้วยเหตุนี้กองร้อยจึงถูกแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยต่างๆ

ตามทำเลที่ตั้งพรมแดนทางภูมิศาสตร์ รายชื่อและการแบ่งขอบเขตพรมแดนของ Garrison Squad และ Outpost นั้น จะถูกดูแลโดย

หัวหน้าทหารองครักษ์กองร้อย (Legion Captain of the Guard)

 

2.The Legion Council is a body made up of the Legion Command and representatives from each Garrison and Outpost.

This council is moderated by the Legion Commanding Officer. Legion members may bring issues of contention or

concern before the Council through their Council representatives, or, in cases where their issues are with their

 Council representatives, through any other member of the Council (which includes Legion Command).

2. สภากองร้อยที่ 501 (501st Legion Council) นั้นถูกจัดตั้งขึ้นอันประกอบไปด้วย กองบัญชาการกองร้อย (Legion Command)

กับตัวแทนจาก Garrison และ Outpost ในแต่ละที่ สภานี้จะมีเจ้าหน้าที่บัญชาการกองร้อย (Legion Commanding Officer) เป็นผู้คอยตรวจสอบ

สมาชิกของกองร้อยสามารถร้องเรียนข้อโต้แย้งหรือข้อกังวลต่างๆต่อสภาได้โดยส่งเรื่องผ่านทางผู้แทนสภา หรือหากเป็นกรณีที่เรื่องร้องเรียน

มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้แทนสภาเอง สามารถยื่นเรื่องผ่านทางสมาชิกคนใดคนหนึ่งของสภาได้โดยตรง (รวมทั้ง Legion Command ด้วย)

 

3.Detachments are special resource groups that focus on a specific costume or costume category and

are not bound by geography.

3. กองกำลังเฉพาะกิจ (Detachment) จัดเป็นกลุ่มพิเศษที่คอยสนับสนุนด้านข้อมูลที่เจาะจงไปที่ชุดแต่งกายหรือ

หมวดหมู่ของชุดแต่งกาย และไม่ได้แบ่งไปตามทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

 

Article VI: Legion Officers

มาตราที่ ๖ : เจ้าหน้าที่กองร้อย

 

1.Legion Commanding Officer (LCO): The LCO is the top administrator and president of the club.

The LCO appoints an administrative staff to assist with club operations, which may include

but are not limited to formulating policies, moderating the Legion Council, and organizing partnerships with

outside parties.

1. เจ้าหน้าที่บัญชาการกองร้อย (Legion Commanding Officer - LCO)

LCO คือ ผู้บริหารและประธานสูงสุดของสมาคม ทำหน้าที่แต่งตั้งพนักงานฝ่ายบริหารเพื่อเป็น

ผู้ช่วยปฏิบัติงานต่างๆภายในสมาคม รวมถึงการร่างนโยบาย การตรวจสอบสภากองร้อย (Legion Council)

รวมทั้งการประสานงานความร่วมมือกับบุคลภายนอก และอื่นๆ

 

2.Legion Executive Officer (LXO): The LXO assists the LCO in club operations as vice-president.

The LXO may perform duties as assigned by the LCO, and will act as club president in the absence of the LCO.

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารกองร้อย (Legion Executive Officer - LXO)

LXO คือ รองประธานสมาคม เป็นผู้ช่วย LCO ปฏิบัติงานต่างๆ ทำหน้าที่ตามงานที่ไปรับมอบหมายจาก LCO และ

เป็นจะประธานสูงสุดแทน LCO ในกรณีที่ LCO ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่

 

3.Legion Captain of the Guard (LCOG): The office of the LCOG interprets and enforces club rules.

The office of the LCOG serves as an impartial mediator for disputes among members or officers,

oversees disciplinary hearings, moderates Legion elections, and maintains the Legion map of units.

3. หัวหน้าทหารองครักษ์กองร้อย (Legion Captain of the Guard - LCOG)

LCOG คือ ตำแหน่งที่มีหน้าที่ตืความและบังคับใช้กฎสมาคม โดยเป็นคนกลางที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดหากเกิดกรณีพิพาท

ระหว่างสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ ดูแลการพิจารณาคดี ดูแลการจัดการเลือกตั้งของกองร้อย

และดูแลรายชื่อการแบ่งขอบเขตพรมแดนของกองร้อยของหน่วยต่างๆ

 

4.Legion Membership Officer (LMO): The office of the LMO is responsible for reviewing and processing

applications for membership and maintaining member information in the Legion database.

The LMO drives costume policies, including acceptable costume types for membership

and quality control of costume submissions. The LMO is the final arbiter of member costume issues and approvals.

The LMO supervises and advises Detachments, Garrison Membership Liaisons, and Garrison Web Liaisons.

4. เจ้าหน้าที่สมาชิกสภาพกองร้อย (Legion Membership Officer - LMO)

LMO คือ ตำแหน่งที่รับผิดชอบตรวจสอบและดำเนินการรับสมัครสมาชิกและดูแลรักษาฐานข้อมูลสมาชิกกองร้อย

LMO เป็นผู้ออกนโยบายว่าด้วยเรื่องชุดแต่งกาย รวมถึงคัดกรองประเภทของชุดแต่งกายที่ได้รับการเห็นชอบให้เข้าเป็นสมาชิก

และควบคุมคุณภาพของชุดแต่งกายที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก

LMO เป็นผู้มีอำนาจชี้ขาดในการตัดสินกรณีปัญหาและอนุมัติเรื่องชุดแต่งกายของสมาชิก

LMO มีหน้าที่คอยตรวจตราและให้คำแนะนำแก่ กองกำลังเฉพาะกิจ (Detachment),

ผู้ประสานงานสมาชิกสภาพกองทหารรักษาการณ์ (Garrison Membership Liaison),

และผู้ประสานงานโครงข่ายเว็บไซต์กองทหารรักษาการณ์ (Garrison Web Liaison)

 

5.Legion Webmaster (LWM): The office of the LWM manages all Legion Web resources and advises unit Webmasters.

5. ผู้ดูแลเว็บไซต์กองร้อย (Legion Webmaster - LWM)

LWM คือ ตำแหน่งที่จัดการข้อมูลทางเว็บไซต์ของกองร้อยทั้งหมด และคอยให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแลเว็บไซต์ประจำหน่วยต่างๆ

 

6.Legion Merchandising and Branding Officer (LMBO): The office of the LMBO oversees

all Legion merchandise operations, including those of local units.

The LMBO ensures that all merchandise projects adhere to rules and guidelines that govern use of images,

pricing, and distribution.

6. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายและการสร้างแบรนด์กองร้อย (Legion Merchandising and Branding Officer - LMBO)

LMBO คือ ตำแหน่งที่ทำหน้าที่ดูแลควบคุมการดำเนินงานส่งเสริมการขายของกองร้อยซึ่งรวมถึงของหน่วยย่อยตามท้องที่ด้วย

LMBO ต้องสามารถรับรองโครงการส่งเสริมการขายทั้งหมดได้ว่าได้ยึดเอาตามกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ

ในเรื่องของการนำรูปภาพต่างๆมาใช้งาน การตั้งราคา และการจัดจำหน่าย

 

7.Legion Public Relations Officer (LPRO): The office of the LPRO serves as the Legion's advocate

and primary point of contact with the public and outside parties. The LPRO serves as the executive editor of

all Legion publications and multimedia productions. The office of the LPRO also serves as

the primary point of contact for celebrities and VIPs.

7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์กองร้อย (Legion Public Relations Officer - LPRO)

LPRO คือ ตำแหน่งที่สนับสนุนกองร้อยและเป็นช่องทางการติดต่อแรกของสาธารณะและบุคคลภายนอก

LPRO ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบรรณาธิการบริหารในส่วนผลิตงานสิ่งพิมพ์และงานสารสนเทสของกองร้อยทั้งหมด

อีกทั้งยังเป็นช่องทางการติดต่อแรกของบุคคลที่มีชื่อเสียงและบุคคลสำคัญต่างๆอีกด้วย

 

8.Legion Charity Representative (LCR): The office of the LCR serves as the Legion's primary point of contact with

outside charitable organizations. The LCR manages documentation of Legion charitable activities and may publish

and promote the Legion's charity efforts to the membership and the public.

8. ผู้แทนฝ่ายงานการกุศลกองร้อย (Legion Charity Representative - LCR)

LCR คือ ตำแหน่งที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางการติดต่อแรกกับกลุ่มองค์กรการกุศลภายนอก

LCR เป็นผู้จัดทำเอกสารข้อมูลของกิจกรรมการกุศลต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ในการตีพิมพ์และเผยแพร่โฆษณาไปสู่่สมาชิกและสาธารณะ

 

9.Collectively, the officers listed here are referred to as "Legion Command."

9. เจ้าหน้าที่ต่างๆที่แสดงไว้ข้างต้นนี้ โดยรวมแล้วจะถูกเรียกว่า "กองบัญชการกองร้อย (Legion Command)"

 

Unit Officers

เจ้าหน้าที่หน่วย

 

Garrison Officers

เจ้าหน้าที่กองทหารรักษาการณ์ (Garrison Officer)

 

1.Garrison Commanding Officer (CO or GCO): The CO is elected by the Garrison membership.

The CO is the chief administrator of the Garrison and is responsible for the operations of the Garrison

and the coordination of events that occur within the Garrison's boundaries.

The CO is responsible for maintaining communications with the Legion Council and Legion Command.

The CO also appoints thes and staff, and administers local forum rules.

The CO is the principal representative of the Garrison membership on the Legion Council,

and is responsible for assigning additional required Council representatives from the Garrison.

1. เจ้าหน้าที่กองบัญชาการกองทหารรักษาการณ์ (Garrison Commanding Officer - CO หรือ GCO)

CO ได้ถูกเลือกตั้งโดยสมาชิกของกองทหารรักษาการณ์ (Garrison)

CO เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของกองทหารรักษาการณ์ (Garrison) มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานต่างๆของกองทหารรักษาการณ์ (Garrison)

และประสานงานกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตท้องที่ของกองทหารรักษาการณ์ (Garrison) นั้นๆ

CO ทำหน้าที่ดูแลการติดต่อสื่อสารกับทางสภากองร้อย (Legion Council) และ กองบัญชการกองร้อย (Legion Command)

CO เป็นผู้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และพนักงานของกองทหารรักษาการณ์ (Garrison) รวมทั้งบริหารจัดการกฎต่างๆของกระทู้ในเขตท้องที่

CO เป็นผู้แทนสูงสุดของสมาชิกกองทหารรักษาการณ์ (Garrison) ภายในสภากองร้อย (Legion Council) และมีหน้าที่แต่งตั้ง

ผู้แทนของกองทหารรักษาการณ์ (Garrison) เพิ่มเติมโดยเลือกจากสมาชิกภายในกองทหารรักษาการณ์ (Garrison) นั้นๆ

 

2.Garrison Executive Officer (XO or GXO): The XO is appointed by the CO.

The XO may perform duties as assigned by the CO, and will assume leadership of the Garrison in the absence of the CO.

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารกองทหารรักษาการณ์ (Garrison Executive Officer - XO หรือ GXO)

 XO ถูกแต่งตั้งโดย CO ปฏิบัติงานต่างๆตามที่ไปรับมอบหมายจาก CO และผู้นำของกองทหารรักษาการณ์ (Garrison)

ในกรณีที่ CO ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่

 

3.Garrison Membership Liaison (GML): The GML is appointed by the CO.

The GML is responsible for reviewing and processing applications for membership and maintaining

Garrison member information in the Legion database. The GML reports to the CO and the LMO.

For more information on the duties and responsibilities of the GML, see the GML Survival Guide.

3. ผู้ประสานงานสมาชิกสภาพกองทหารรักษาการณ์ (Garrison Membership Liaison - GML)

GML ถูกแต่งตั้งโดย CO รับผิดชอบตรวจสอบและดำเนินการรับสมัครสมาชิกและดูแลรักษาฐานข้อมูลสมาชิกกองทหารรักษาการณ์ (Garrison)

GML ทำหน้าที่รายงานสถานการณ์ต่อ CO และ LMO

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของ GML สามารถหาข้อมูลได้ที่ "คู่มือการปฏิบัติงานของ GML"

 

4.Garrison Public Relations Officer (GPRO): The GPRO is appointed by the Garrison Commanding Officer.

The GPRO assists the GCO in promoting the Unit to the public and also may be called upon

by the Legion PRO to assist in the public promotion of the Legion.

4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์กองทหารรักษาการณ์ (Garrison Public Relations Officer - GPRO)

GPRO ถูกแต่งตั้งโดย CO คอยช่วยเหลืองาน CO ด้านการโฆษณาหน่วยของตนสู่สาธารณะ

และ LPRO สามารถเรียกตัว GPRO ไปเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการโฆษณาสาธารณะของกองร้อยได้

 

5.Garrison Web Liaison (GWL): The GWL is appointed by the Garrison Commanding Officer.

The GWL assists the GML in the preparation and management of the Garrison Membership Profiles

and is directly responsible for the processing and management of the Garrison Member Profile Images.

5. ผู้ประสานงานโครงข่ายเว็บไซต์กองทหารรักษาการณ์ (Garrison Web Liaison - GWL)

GWL ถูกแต่งตั้งโดย CO คอยให้การสนับสนุน GML ในการเตรียมงานและ

การจัดการ ประวัติข้อมูลสมาชิกของกองทหารรักษาการณ์ (Garrison Membership Profile)

และมีหน้าที่โดยตรงในการดำเนินการและการจัดการ รูปถ่ายสมาชิกของกองทหารรักษาการณ์ (Garrison Member Profile Image)

 

Squad Officers

เจ้าหน้าที่หมู่ทหาร (Squad Officer)

 

1.Squad Leader (SL): The SL is elected by the Squad's membership. The SL is the event coordinator for the local area

in which the Squad operates. The SL reports directly to the parent Garrison's leadership.

1. ผู้บังคับหมู่ (Squad Leader - SL)

SL ได้ถูกเลือกตั้งโดยสมาชิกของหมู่ทหาร (Squad)

SL เป็นผู้คอยประสานกิจกรรมต่างๆในท้องที่ที่หมู่ทหาร (Squad) ปฏิบัติภารกิจอยู่

SL ทำหน้าที่รายงานสถานการณ์โดยตรงแก่ผู้นำกองทหารรักษาการณ์ (Garrison) ที่หมู่ทหาร (Squad) ตั้งอยู่

 

Outpost Officers

เจ้าหน้าที่ค่ายด่านหน้า (Outpost Officer)

 

1.Outpost Leader (OL): The OL of an Outpost is elected by the Outpost membership.

The OL is the chief administrator of the Outpost and is responsible for the operations of the Outpost

and the coordination of events that occur within the Outpost's boundaries.

The OL is responsible for maintaining communications with the Legion Council and Legion Command.

The OL also appoints any necessary Outpost officers and staff, and administers local forum rules.

The OL is the principal representative of the Outpost membership on the Legion Council.

1. ผู้นำค่ายด่านหน้า (Outpost Leader - OL)

OL ได้ถูกเลือกตั้งโดยสมาชิกของค่ายด่านหน้า (Outpost)

OL เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของค่ายด่านหน้า (Outpost) มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานต่างๆของค่ายด่านหน้า (Outpost)

และประสานงานกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตท้องที่ของค่ายด่านหน้า (Outpost) นั้นๆ

OL ทำหน้าที่ดูแลการติดต่อสื่อสารกับทางสภากองร้อย (Legion Council) และ กองบัญชการกองร้อย (Legion Command)

OL  เป็นผู้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และพนักงานที่จำเป็นแก่ค่ายด่านหน้า (Outpost) รวมทั้งบริหารจัดการกฎต่างๆของกระทู้ในเขตท้องที่

OL เป็นผู้แทนสูงสุดของสมาชิกค่ายด่านหน้า (Outpost) ภายในสภากองร้อย (Legion Council)

 

Detachment Officers

เจ้าหน้าที่กองกำลังเฉพาะกิจ (Detachment Officer)

 

1.Detachment Leader (DL): The DL is elected by the Detachment membership.

The DL is the chief administrator of the Detachment and is responsible for the operations of

 the Detachment and managing research and information about costume creation and construction.

The DL also appoints any necessary Detachment officers and staff.

DLs are supervised and represented on the Council by the LMO.

A DL has the following responsibilities:

1. หัวหน้ากองกำลังเฉพาะกิจ (Detachment Leader - DL)

DL ได้ถูกเลือกตั้งโดยสมาชิกของกองกำลังเฉพาะกิจ (Detachment)

DL เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของกองกำลังเฉพาะกิจ (Detachment) มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานต่างๆกองกำลังเฉพาะกิจ (Detachment)

และจัดการการค้นคว้าวิจัยและการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์และการทำชุดแต่งกาย

DL เป็นผู้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และพนักงานที่จำเป็นแก่กองกำลังเฉพาะกิจ (Detachment)

DL จะถูกควบคุมงานและแสดงตนต่อหน้าสภาโดย LMO

DL มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

 

                1.Verify membership status in the Legion with the approved costume, and grant the appropriate access

                for active Legion members in good standing to detachments areas.

                1. ทำหน้าที่ตรวจสอบสมาชิกสภาพของสมาชิกในกองร้อยที่ชุดแต่งกายผ่านแล้ว

                และมอบสิทธิการเข้าใช้งานในส่วนต่างๆของกองกำลังเฉพาะกิจที่เหมาะสมให้แก่สมาชิก

                ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างดีอยู่ ณ ปัจจุบัน

 

                2.Monitor and moderate the Detachment forums, appointing additional moderators as needed.

                2. ทำหน้าที่เฝ้าสังเกต คัดกรองกระทู้ของกองกำลังเฉพาะกิจ (Detachment) และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบคัดกรองเพิ่มเติมตามความต้องการ

 

                3.Ensure that the Detachment Web site is properly maintained and the content therein is accurate and up to date.

                3. ทำหน้าที่ให้แน่ใจได้ว่าเว็บไชต์ของกองกำลังเฉพาะกิจ (Detachment) ได้ถูกดูแลอย่างเหมาะสม

                รวมทั้งเนื้อหาในกระทู้ต่างๆถูกต้องแม่นยำไม่คลาดเคลื่อนและเป็นปัจจุบัน

 

                4.Participate on the Legion forums and advise other DLs and GMLs as needed.

                4. ทำหน้าที่เข้าร่วมเกี่ยวข้องในกระทู้ของกองร้อย และให้คำปรึกษาและ DL และ GML คนอื่นๆตามที่ร้องขอมา

 

                5.Maintain contact with the LMO and report any issue or controversy related to costuming.

                5. ทำหน้าที่คอยสื่อสารกับทาง LMO และ รายงานสถานการณ์ปัญหาหรือข้อโต้เถียงที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับเรื่องชุดแต่งกาย

 

Article VII: Elections

มาตราที่ ๗ : การเลือกตั้ง

 

1.The offices of LCO, Garrison and Outpost COs, Squad Leaders, and Detachment Leaders are all elected positions

in the Legion. All other positions are appointed by their respective supervising official.

1. ตำแหน่ง LCO, Garrison และ Outpost CO, Squad Leader, และ Detachment Leader เป็นตำแหน่งที่ต้องผ่านการเลือกตั้งภายในกองร้อย

ส่วนตำแหน่งอื่นนอกจากนี้จะถูกแต่งตั้งโดยเจ้าที่หน้าผู้ควบคุมดูแลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยนั้นๆ

 

2.Active members in good standing are eligible to run for elected office and vote in elections within

their currently assigned units.

2. สมาชิกที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ ปัจจุบัน มีคุณสมบัติที่สมัครรับเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามหน่วยที่ประจำการอยู่

 

3.All elected offices serve one-year terms.

3. ตำแหน่งที่ผ่านการเลือกตั้งทั้งหมดมีวาระอายุ 1 ปี

 

4.The office of LCO is elected by popular vote of the active members of the Legion.

The offices of Garrison and Outpost CO, Squad Leader, and Detachment Leader are elected

by popular vote of the active members of each respective unit.

4. ตำแหน่ง LCO ถูกเลือกตั้งโดยผ่านการลงคะแนนเสียงของสมาชิกที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกองร้อย

ตำแหน่ง Garrison และ Outpost CO, Squad Leader, และ Detachment Leader ถูกเลือกตั้งโดยผ่านการลงคะแนนเสียงของ

สมาชิกที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในหน่วยที่ประจำการอยู่

 

5.Annual elections are mandatory for every unit, unless an incumbent official stands unchallenged,

in which case an election may be waived.

5. การเลือกตั้งประจำปีเป็นบทบัญญัติบังคับสำหรับทุกหน่วย

เว้นเสียแต่ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันจะไม่มีคู่แข่ง อันจะส่งผลให้ไม่ต้องมีการจัดการเลือกตั้งขึ้น

 

6.In the event a unit commander or leader is unable to continue in their office, that unit must hold

an immediate emergency election for a replacement. Units that maintain an executive officer will be

under the authority of that executive officer until the completion of the emergency election.

If both the commanding officer and the executive officer are unable to serve,

the Legion COG will temporarily assume nominal leadership until the completion of the emergency election.

If a Squad Leader is unable to continue in their office, the parent Garrison's CO will assume administrative responsibility

until the Squad's emergency election is complete. Inability to serve may be determined by either voluntary resignation

of the office, or a period of 30 days of unresponsiveness in office after all reasonable means of communication are exhausted.

6. หากเกิดกรณีที่ผู้บัญชาการหรือผู้นำหน่วยไม่สามารถดำรงตำแหน่งต่อไป หน่วยนั้นๆจำต้องจัดให้มีการเลือกตั้งฉุกเฉินทันทีเพื่อหาผู้แทน

หน่วยต่างๆที่ยังคงมีเจ้าหน้าที่รองฝ่ายบริหารอยู่จะอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของเจ้าหน้าที่รองคนนั้นจนกว่าการเลือกตั้งฉุกเฉินจะสิ้นสุด

หากเป็นกรณีที่ทั้งผู้บัญชาการและรองไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หัวหน้าทหารองครักษ์กองร้อย (LCOG) จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนชั่วคราว

จนกว่าการเลือกตั้งฉุกเฉินจะสิ้นสุด

ในกรณีที่ Squad Leader ไม่สามารถดำรงตำแหน่งต่อไป ทาง GCO ที่ Squad นั้นขึ้นอยู่

จะรับผิดชอบการบริหารงานแทนจนกว่าการเลือกตั้งฉุกเฉินของ Squad จะสิ้นสุด

การที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งต่างๆได้ อาจถูกลงความเห็นว่ามาจากการลาออกจากตำแหน่ง

หรือการที่ไม่มีการตอบสนองในตำแหน่งหน้าที่ภายหลัง 30 วันที่มีการพยายามติดต่อสื่อสารกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆแต่ไม่เป็นผล

 

7.Any unit of the Legion (including the Legion itself) may address egregious problems in leadership

by requesting a recall election of the unit's leader. Requests for recall elections must be submitted to

Legion Command for consultation, review, and approval before proceeding. Recall elections are not to be used

to express dissatisfaction with the results of a properly conducted and legitimate election process

(concerns with improperly conducted elections should be forwarded to the Legion COG,

and are outside the scope of this provision).

7. หน่วยใดๆก็ตามภายในกองร้อย (รวมทั้งตัวกองร้อยเอง) สามารถยื่นฟ้องปัญหาข้อกังขาที่ร้ายแรงในการเป็นผู้นำ

ผ่านการร้องขอให้มีการเลือกตั้งซ่อมผู้นำหน่วยใหม่ได้ การร้องขอดังกล่าวจะต้องถูกยื่นเรื่องไปยังกองบัญชาการกองร้อย (Legion Command) เสียก่อน

เพื่อให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา ทบทวน และอนุมัติ ก่อนจะให้มีการดำเนินการต่อ

การเลือกตั้งซ่อมนั้นไม่สามารถเพื่อแก้ไขความไม่พอใจในผลของการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการอย่างถูกต้องและชอบธรรมได้

(หากข้อกังวลนั้นเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งที่ไม่ถูกต้อง ให้ยื่นส่งเรื่องไปทางหัวหน้าทหารองครักษ์กองร้อย (LCOG) แทน

และไม่นับรวมอยู่ในขอบเขตของบทบัญญัตินี้)

 

Article VIII: Policies and Amendments

มาตราที่ ๘ : การกำหนดนโยบายและการแปรญัตติ

 

1.A committee will be formed and supervised by Legion Command,

consisting of various members of the Legion to oversee and manage amendments to the Charter.

This committee is called the Charter Review Committee (CRC).

1. คณะกรรมาธิการจะถูกแต่งตั้งและดูแลควบคุมโดยกองบัญชาการกองร้อย (Legion Command) อันประกอบไปด้วย

สมาชิกจากหน่วยต่างๆภายในกองร้อง เพื่อทำหน้าที่ควบคุมและจัดการการแปรญัตติของกฎบัตรนี้

คณะกรรมาธิการดังกล่าวถูกเรียกว่า คณะกรรมาธิการพิจารณากฎบัตร (Charter Review Committee - CRC)

 

2.Amendments to the Charter may be proposed by any active Legion member to the CRC directly

or via their Legion Council representative at any time.

2. สมาชิกที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ ปัจจุบันทุกคน สามารถทำการเสนอให้มีการแปรญัตติกฎบัตร

โดยสามรถยื่นเรื่องไปยัง CRC ได้โดยตรง หรือผ่านทางผู้แทนสภากองร้อย (Legion Council) ได้ตลอดเวลา

 

3.Draft proposals will be submitted to the Legion Council for review. During review,

the proposal may be further revised by the CRC with suggestions from the Legion Council.

Legion Council members are authorized to share works in progress with their respective unit members for additional input.

Completion of revisions is due no later than 10 days following submission of the draft.

3. ร่างการแปรญัตติจะถูกส่งไปยังสภากองร้อย (Legion Council) เพื่อพิจารณา โดยในระหว่างการพิจารณาร่างการแปรญัตติดังกล่าว

อาจถูกแก้ไขใหม่โดย CRC ตามข้อเสนอแนะจากทางสภากองร้อย สมาชิกภายในสภากองร้อยได้รับอำนาจให้เผยแพร่ความคืบหน้า

ต่อสมาชิกของหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อข้อเสนอเพื่มเติม

การแปรญัตติต้องจัดการให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 10 วันหลังจากการเสนอร่างการแปรญัตติ

 

4.Upon reaching a satisfactory state of completion of the proposal, signified by passing a two-thirds majority vote

by participating Legion Council members, Legion Council will present the completed proposal

to the Legion members for ratification.

4. หลังจากถึงกระบวนการที่สถานภาพของร่างญัตติสมบูรณ์และเป็นที่พอใจต่อทุกฝ่ายแล้ว โดยต้องผ่านการออกเสียงส่วนใหญ่ไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3

ของสมาชิกสภากองร้อยที่เข้าร่วม สภากองร้อยจะเสนอร่างญัตติที่สมบูรณ์ต้องสมาชิกภายในกองร้อยเพื่อให้สัตยาบัน

 

5.Proposals then require a two-thirds majority of the voting Legion membership to pass.

5. หลังจากนั้นร่างญัตติทั้งหมดจะต้องผ่านการออกเสียงส่วนใหญ่ไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกของกองร้อยเพื่อให้ญัตติผ่าน

 

6.If passed, the proposal becomes an Amendment and is effective immediately upon completion of the vote.

หากร่างญัตตินั้นผ่าน ร่างญัตติจะแปรสภาพเป็นญัตติ (Amendment) และมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น

 

7.Amendments that do not pass a vote by the Legion Council or ratification by the Legion Membership may not be voted on

by that respective body again for a period of one year from the close of the relevant vote,

unless new documented circumstances arise which may influence a discussion and vote.

Allowance for a new vote within that 12 month window requires the agreement of the Legion Commanding Officer,

Legion Executive Officer, and Legion Captain of the Guard.

7. ญัตติที่ไม่ผ่านคะแนนเสียงส่วนใหญ่จากการลงคะแนนของสภากองร้อยหรือการให้สัตยาบันของสมาชิกกองร้อย จะไม่สามารถนำมา

ให้ลงคะแนนใหม่โดยกลุ่มคนเดิมอีกครั้งเป็นระยะเวลา 1 ปีจากเวลาที่ปิดการลงคะแนนเสียง เว้นเสียแต่ว่าจะมีเหตุอันมีการบันทึกเป็นเอกสาร

บังเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดการอภิปรายและการลงคะแนนเสียงใหม่

การอนุญาตให้มีการลงคะแนนเสียงใหม่ภายในช่วงห่างที่ไม่ยังถึง 12 เดือนนั้น จำเป็นต้องได้รับการเห็นชอบจาก LCO, LXO, และ LCOG เสียก่อน

 

Article IX: Merchandise and Branding

มาตราที่ ๙ : ส่งเสริมการขายและการสร้างแบรนด์

 

1.The 501st Legion is a club based on a copyrighted property and is not authorized to profit from the sales of

merchandise bearing images or ideas from the STAR WARS property.

1. กองร้อยที่ 501 เป็นสมาคมที่อ้างอิงเอาทรัพย์สินทางลิขสิทธิ์มาใช้ และไม่มีอำนาจในการแสวงหากำไรจากการขายสินค้า

ที่อ้างอิงรูปภาพหรือความคิดจากทรัพย์สินของ STAR WARS

 

2.Merchandise or materials created to promote or advertise the 501st Legion (referred to herein as "merchandise")

will be sold only to members of the 501st Legion and Rebel Legion and at cost.

Merchandise is not to be sold to the general public unless authorized and be approved by Legion Command

and Lucasfilm Ltd. All merchandise must meet Legion guidelines and approved by the Legion prior to production.

Merchandise not abiding by these guidelines will be considered unauthorized and its sale shall be forbidden

to members of the 501st Legion. Producing or distributing unauthorized merchandise may be subject

to disciplinary action by the Legion.

2. สินค้าผลิตภัณฑ์หรือวัตถุที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อจุดประสงค์เผยแพร่หรือโฆษณากองร้อยที่ 501 (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "สินค้า")

จะถูกขายเป็นเงินให้ได้เฉพาะกับสมาชิกของกองร้อยที่ 501 (501st Legion) และ กองร้อยฝ่ายกบฏ (Rebel Legion) เท่านั้น

"สินค้า" ไม่สามารถขายทั่วไปให้สาธารณะได้ เว้นเสียว่าจะได้รับอนุญาตและอนุมัติโดย

กองบัญชาการกองร้อย (Legion Command) และ บริษัท Lucasfilm จำกัด

"สินค้า" ทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของกองร้อยและอนุมัติโดยกองร้อยก่อนการส่งไปผลิต

"สินค้า" ที่ไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติจะถูกพิจารณาว่าไม่ได้รับอนุญาตและจะไม่อนุญาตให้สมาชิกกองร้อยเอาออกขาย

การผลิตและจัดจำหน่าย "สินค้า" ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกดำเนินการทางวินัยโดยกองร้อย

 

3.Any items bearing the words "501st Legion", "Fighting 501st", "Vader's Fist", the 501st Logo, URLs,

or those of any sub-units of the Legion, or any other term or image that can be reasonably identified with the Legion

or its sub-units are considered representative of the 501st Legion. Proposals for such items are to be reviewed

by the office of the Legion Merchandising and Branding Officer, and approval must be granted by the LMBO prior to

production.

3. สินค้าใดๆก็ตามที่ปรากฏคำว่า "501st Legion", "Fighting 501st", "Vader's Fist", โลโก้ 501st, ที่อยู่เว็บไซต์,

หริอคำใดๆของหน่วยย่อยภายในกองร้อย หรือคำศัพท์อื่นหรือรูปภาพอื่นที่บ่งชี้ไปถึงกองร้อยหรือหน่วยย่อยต่างๆได้นั้น

ให้นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนของกองร้อยที่ 501

ข้อเสนอของสินค้าต่างๆดังกล่าวต้องถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ LMBO และผ่านการอนุมัติโดย LM ก่อนการส่งไปผลิต

 

4.The Legion does not endorse or manage the creation or sale of props, costumes, or costume parts

or materials by anyone for sale to others. The Legion will not intervene in private sales or transactions of

non-Legion merchandise or products. Legion rules do not extend to any disputes related to these matters.

4. ทางกองร้อยไม่ได้ให้การรับรองอย่างเป็นทางการหรือบริหารควบคุมการจัดสร้างหรือการขายอุปกรณ์ประกอบฉาก,

ชุดแต่งกาย, หรือชิ้นส่วนของชุด, หรือวัสดุต่างๆ กองร้อยจะไม่เข้าแทรกแซงการซื้อขายส่วนบุคคล

หรือการซื้อขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขึ้นกับกองร้อย กฎของกองร้อยนั้นไม่ครอบคลุมไปถึงข้อขัดแย้งใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

 

Article X: Disciplinary Action

มาตราที่ ๑๐ : การพิจารณาความผิดทางวินัย

 

When the Legion's standards of conduct are violated, it is an unfortunate necessity to address them.

While the Legion recognizes that membership is voluntary and should be fun, it also recognizes that

there must be some protection afforded its members from abuse and misconduct.

To this end, the Legion adheres to the following prescription for disciplinary action.

เมื่อมีการฝ่าฝืนความประพฤติเกิดขึ้นในกองร้อย เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องจัดการปัญหาดังกล่าว

แม้ว่าทางกองร้อยจะตระหนักดีว่าสมาชิกภาพของทุกคนมาจากความสมัครใจและเป็นเรื่องสนุกสนาน

แต่ทางกองร้อยก็ตระหนักเช่นกันว่ามีความจำเป็นที่ต้องให้มีการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ในทางที่ผิดและการประพฤติมิชอบ

ดังนั้นกองร้อยจึงยึดเอาระเบียบดังต่อไปนี้เพื่อใช้ในการพิจารณาความผิดทางวินัย

 

1.All commanders are expected to enforce the rules of the Legion in their respective jurisdictions.

 Any member behaving in an unacceptable manner or violating Legion rules or the tenets thereof

 is subject to disciplinary action. Disputes within any Legion subdivision are to be managed by the commander

of the subdivision, unless the commander is involved in the dispute or there is any other clear conflict of interest on their part,

in which case the dispute must be escalated to the Legion level.

1. ผู้บัญชาการจำต้องบังคับใช้กฎต่างๆของกองร้อย ตามขอบเขตอำนาจที่มีของส่วนงานนั้นๆ

สมาชิกที่มีพฤติการอันไม่เป็นที่ยอมรับตามวิถีปฏิบัติหรือฝ่าฝืนกฎของกองร้อยหรือหลักการต่างๆจะต้องถูกพิจารณาความผิดทางวินัย

กรณีพิพาทต่างๆที่เกิดภายในหน่วยย่อยของกองร้อยจะถูกดำเนินการพิจารณาโดยผู้บัญชาการหน่วยนั้นๆ เว้นเสียแต่ว่าผู้บัญชาการดังกล่าว

มีส่วนเกี่ยวข้องกรณีพิพาทหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนเสียเอง หากเป็นกรณีนี้ข้อพิพาทดังกล่าวจะถูกเลื่อนเรื่องไปสู่ระดับกองร้อยแทน

 

2.Complaints should be directed by members to their immediate commander.

The commander is responsible for mediating the dispute. This action may take the form of an informal meeting

between the parties, up to formal hearings.

2. คำร้องทุกข์จะถูกยื่นเรื่องจากสมาชิกไปให้ผู้บัญชาการที่รับผิดชอบโดยตรง ผู้บัญชาการมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท

การพิจารณาความอาจเป็นไปในรูปแบบการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างคู่กรณี ไปจนถึงการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการ

 

3.The Legion Captain of the Guard must be notified prior to commencing any hearing at any level

and be granted the option to observe the proceedings or be otherwise included in communications related to the hearing.

3. ก่อนการพิจารณาคดีในทุกระดับชั้น จะต้องมีการแจ้งเรื่องให้ทาง LCOG ทราบ และทาง LCOG จะต้องสามารถทำการสังเกตการณ์

กระบวนการการพิจารณาได้หรือจะต้องร่วมอยู่ในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี

 

4.In the event a conflict or complaint involves members of different units, the commander of the primary complainant serves

as the presiding officer and conducts a meeting or hearing with the defendant and the commander of the defendant's unit.

 If one of the parties involved in a dispute is an officer of a unit, the hearing will be overseen by

 the Legion Captain of the Guard or a designated representative.

4. หากเป็นกรณีที่ข้อพิพาทหรือการร้องทุกข์้เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกของคนละหน่วย ผู้บัญชาการของผู้ยื่นคำร้องจะทำหน้าที่

เป็นประธานการพิจารณาและควบคุมการประชุมหรือการพิจารณาคดีระหว่างผู้ถูกกล่าวหาและผู้บัญชาการหน่วยของผู้ถูกกล่าวหา

หากมีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของหน่วยงาน การพิจารณาคดีจะต้องถูกควบคุมดูแลโดย LCOG

หรือโดยผู้แทนที่ได้รับแต่งตั้ง

 

5.All hearings are conducted on the Legion forum, unless otherwise directed by the Legion Captain of the Guard.

5. การพิจารณาคดีทั้งหมดจะถูกดำเนินการในกระทู้ของกองร้อง เว้นเสียแต่จะถูกกำกับโดย LCOG

 

6.No member may be removed from the Legion without the knowledge and approval of Legion Command.

6. จะไม่มีการเพิกถอนสมาชิกสภาพของสมาชิกออกจากกองร้อยจนกว่าจะได้รับการอนุมัติโดยกองบัญชการกองร้อย (Legion Command)

 

7.Following the resolution of a dispute or hearing, both parties in a disciplinary action have the right to appeal the decision

to the Legion Captain of the Guard within 30 days. See operational guidelines for appeal procedures.

7. หลังจากได้ข้อยุติของกรณีพิพาทหรือการพิจารณาคดี บุคคลทั้ง 2 ฝ่ายในการพิจารณาความผิดทางวินัยมีสิทธิยื่นอุทธรณ์แก่ LCOG

ภายใน 30 วัน สามารถหาข้อมูลว่าด้วย ขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์ ได้ในคู่มือเชิงปฏิบัติการ

 

Article XI: Operational Protocols

มาตราที่ ๑๑ : ระเบียบการเชิงปฏิบัติ

 

1. Operation Protocols are additional rules, processes, and procedures to manage regular operations,

provide guidelines and instruction. The Operation Protocols set expectations of actions and behaviors in

and for the Legion and its members and work in unison with the Legion Charter.

The Operation Protocols are found in the document titled Operation Protocols.

1. ระเบียบการเชิงปฏิบัติ (Operational Protocol) เป็นกฎระเบียบเพิ่มเติม แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนปฏิบัติ ในการจัดการกิจการทั่วไป

การจัดหาให้มีแนวนโยบายและคำสั่งต่างๆ ระเบียบการเชิงปฏิบัตินี้ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติและความประพฤติให้กับกองร้อยและสมาชิก

ควบคู่สอดคล้องไปกับกฎบัตรแห่งกองร้อย (Legion Charter)

สามารถศึกษาข้อมูลต่างๆว่าด้วย ระเบียบการเชิงปฏิบัติ ได้ในเอกสาร "Operation Protocols"

 

2.Amendments, alterations, or repeal of the Operation Protocols may be proposed by active Legion members to

 their Legion Council Representative.

2. การแปรญัตติ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการยกเลิกระเบียบการ สามารถถูกเสนอได้โดยสมาชิกที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ ปัจจุบัน

ไปยังผู้แทยสภากองร้อย

 

3.The Legion Council will review, accept/reject, and draft any proposed changes to the Operation Protocols.

3. สภากองร้อยทำหน้าที่พิจารณาทบทวน ยอมรับหรือปฏิเสธ ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงของระเบียบการ

 

4.Completed proposals will be presented by the Legion Council to the Legion members for ratification.

4.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์แล้วจะถูกนำเสนอต่อไปให้สมาชิกกองร้อยให้สัตยาบัน

 

5.Amendments to the Operation Protocols require a simple majority of the voting members to pass.

5. การแปรญัตติของระเบียบการเชิงปฏิบัติ จำต้องจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านเสียงกึ่งนึงของสมาชิกที่ออกเสียง

 

6.If passed, the proposal is incorporated into the Operation Protocols and is effective immediately upon

completion of the vote.

6. หากร่างญัตติผ่าน ข้อเสนอนั้นจะถูกนำไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับระเบียบการเดิม และมีผลบังคับใช้ทันทีหลังการลงคะแนนเสียงสิ้นสุด

 

evised by Candyman 10-30-2013 Changed rev date code - KRK

ตรวจแก้โดย Candyman ลงวันที่ 10-30-2013 รหัสการปรับแก้ - KRK

view
view